Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren ”torba kanun” Resmi Gazete’de yayımladı

Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a geçici madde eklendi.

Buna bakılırsa, Gömü ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildi. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıktı.

Kanunla Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bazı limanların işletme hakkı verilmesi yada devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan azca süreli sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden meydana gelen tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Ek olarak işletmeci firmalar özelleştirme sözleşmelerinde yer edinen yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak. Süre sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu kanıtlayan data ve belgeleri ilgisine bakılırsa Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi yada Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne denetim edilmek suretiyle sunmaları koşul olacak.

İlgili kuruluşça meydana getirilen denetimde bahse mevzu yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş bulunduğunun tespit edilmesi halinde ek sözleşme feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir karşılık iadesi yapılmayacak.

Maddenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Liman yatırımcılarının lüzumlu olan yatırımları zamanında yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve gezim sektörüne paralel olarak rekabet gücünün korunması, böylelikle kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana sözleşmelerinde işletme hakkı sürelerinin uzatılması hariç herhangi bir değişim yapılmaksızın bir tek ek sözleşme bedelleri; adil, saydam, denetim edilip denetlenebilir bir halde tüm yatırımcılar için aynı koşullar çerçevesinde belirlenerek ek sözleşmeler imzalanacak ve süre uzatımları yürürlüğe girecektir.”

KAMU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA KATKI

BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile yönetimsel para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Gömü’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece emek vermesi yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sıhhat hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz mevzusu sıhhat hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ilişkin incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamasına yönelik de düzenleme gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2013’ten ilkin, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine bakılırsa korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden parasız faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış evlatların genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı benzer biçimde feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“TOPLAYICI” VE “TOPLAYICILIK” TANIMI

Ulusal Enerji Verimliliği Fiil Planı’nda yer verilen hedeflerle uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tanımı yapılmış oldu.

Buna bakılırsa, “toplayıcı”, “Bir yada birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz mevzusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek suretiyle antak kalma imzalamış olan toplayıcı lisansı yada tedarik lisansı sahibi tüzel kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı tarafınca bir yada birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim yada üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında meydana gelen piyasa faaliyetini” ifade edecek.

Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafınca antak kalma yöntemiyle yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek suretiyle anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, anlaşmalı olduğu kullananların tüketim yada üretim programlarını yönetecek, söz mevzusu kullanıcılar adına elektrik enerjisi yada kapasitesinin alınıp satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütecek ve yan hizmetlere ilişkin tedarik süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına yada tedarik lisansına haiz tüzel kişiler tarafınca yürütülebilecek.

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ÜYELERİNE DESTEK

Kanunla, Muhteşem Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun vazife süresinin sona ermesinden sonrasında Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi mevzusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık yada ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yada ücretleriyle beraber 750 gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği verilecek.

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2’sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık yada ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yada ücretleriyle beraber toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi yapılacak.

Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının işyar aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek.

GEÇMİŞ DÖNEM TEDAŞ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden meydana gelen ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla aslolan alacak tutarı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi sebebiyle ulaşılamayan, feshedilmiş, tecim sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam haricinde kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden meydana gelen borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı getirildi.

Bu alacaklara ilişkin taksitlendirme imkanı ile yıllara sari olmak suretiyle ödenmeyen elektrik tüketiminden meydana gelen alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ekim 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alındı.

Yoruma kapalı.